Ανάλυση Φυτοφαρμάκων

Φασματόμετρα μάζας GC-TOF & GCxGC-TOF (Leco)

Φασματόμετρα μάζας τύπου TOF συνδεδεμένα με σύστημα αέριας χρωματογραφίας (GC-TOF & GCxGC-TOF). Διατίθενται με την πλέον αποτελεσματική διάταξη σύνδεσης στηλών για ψύξη και επαναθέρμανση δείγματος (modulator). Τα συστήματα GC-TOF & GCxGC-TOF Leco έχουν την υψηλότερη ταχύτητα λήψης φασμάτων για ταυτοποίηση μεγάλου αριθμού συστατικών στο ίδιο δείγμα.

Δείτε περισσότερα